Licentie (optioneel)

Licentie - deze licentie is optioneel en niet verplicht om opgenomen te worden bij 1000 foto's.

Nemen het volgende in aanmerking:

A. dat de Stichting 1000 foto’s een stichting zonder winstoogmerk is, gericht op het bewaren van een digitale representatieve selectie.
B. dat de fotograaf aan de stichting toestemming geeft om de beelden aan te bieden voor publicatie en/of het laten vervaardigen van kwaliteitsprints voor verkoop aan derden; nationaal zowel als internationaal
C. dat de fotograaf de auteursrechthebbende is van de door hem of haar aangeleverde beelden.
D. en dat partijen de tussen hen bestaande (rechts)verhoudingen als volgt nader wensen te regelen.

komen de partijen het volgende overeen:

1. onderwerp overeenkomst
1.1. de fotograaf geeft de stichting toestemming tot het verkopen van:
a. de publicatierechten van de door de fotograaf aangeleverde beelden
b. het verkopen van kwaliteitsprints aan particulieren en bedrijven

1.2. de fotograaf de digitale beelden daartoe aan de stichting ter beschikking stelt.

1.3. er is geen sprake van exclusiviteit ten gunste van de stichting. De fotograaf blijft eigenaar van de auteursrechten/intellectuele rechten en vrij om de beelden naar eigen inzicht aan derden aan te bieden, te verkopen etc. Onder de voorwaarde dat de selectie met bijbehorende informatie voor de stichting onder de voorwaarden van dit contract beschikbaar blijft.

2. verplichtingen fotograaf
2.1. de fotograaf zal zich inspannen om:
a. de aangeboden selectie van een zorgvuldige beschrijving en trefwoorden te voorzien.
b. de beelden volgens de aangegeven specificaties aan te leveren.
c. zo snel mogelijk en adequaat te antwoorden op vragen van de stichting.
d. daar waar van toepassing: ondersteunende documenten leveren als model-releases, propertyreleases en andere benodigde toestemming om het werk te kunnen exploiteren op de overeengekomen wijze.
e. wijzigingen van belang voor de stichting om haar taken goed en binnen de wet te kunnen uitoefenen, met betrekking tot de beelden geleverd door de fotograaf, onmiddellijk door te geven.

3. verplichtingen stichting
3.1. de stichting zal:
a. de beelden aanbieden aan haar klanten, nationaal zowel als internationaal.
b. waar mogelijk, maar zeker in de eigen uitingen, de naam van de fotograaf bij zijn of haar werk te vermelden en derden daar toe te verplichten.
c. een deugdelijke financiële administratie bijhouden van de verkoopgegevens van de beelden.
d. de fotograaf eens per zes (6) maanden een rapportage te sturen met daarop de gegevens van de verkoop van de publicatierechten en/of prints.

4. duur en beëindiging van de overeenkomst
4.1. deze overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar.

4.2. de overeenkomst wordt jaarlijks automatisch met de termijn van een jaar verlengd.

4.3. beëindiging van deze overeenkomst dient, onverminderd andere rechten die partijen op grond van deze overeenkomst of de wet toekomen, minimaal drie (3) maanden voor afloop van de termijn te geschieden. Opzegging kan slechts plaatsvinden door middel van een aangetekende brief.

4.4. de fotograaf is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien zich zonder instemming van de fotograaf een verandering voordoet bij de stichting zoals een wijziging van activiteiten, zeggenschap, of een andere wijziging die van invloed is op het karakter van de organisatie.

4.5. de overeenkomst kan door de stichting met onmiddellijke ingang worden ontbonden indien de fotograaf toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de in deze overeenkomst genoemde plichten.

5. intellectueel eigendom
5.1 niets uit deze overeenkomst kan worden opgevat als een overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht. Het intellectueel eigendom of de auteursrechten ten aanzien van de door de fotograaf geleverde beelden, de verstrekte biografie en gegevens blijven te allen tijde eigendom van de fotograaf.

6. financiën en commissie
6.1. de stichting houdt op de bruto verkoopprijs verminderd met de BTW een commissie in van vijftig (50) procent. Indien 1000 foto’s de verkoop via een agent laat lopen zal het totaal aan commissie niet meer dan 60% bedragen van de bruto verkoopprijs.

6.2. de stichting rapporteert halfjaarlijks haar verkopen aan de fotograaf. In januari de verkopen van het voorgaande halfjaar eindigend in december, en in augustus de verkopen tot en met juli van datzelfde jaar.

6.3. de stichting betaalt de fotograaf de verschuldigde bedragen een maand na de rapportage.

6.4. de stichting betaalt alleen die verkopen/bedragen aan de fotograaf die ook daadwerkelijk door de stichting van haar klanten is ontvangen. Bij ingebreke blijven van de betaling van de factuur door de klant aan de stichting is de stichting geen betaling van deze verkoop verschuldigd aan de fotograaf.

7. gevolgen beëindiging van de overeenkomst
7.1. indien de overeenkomst tussen partijen eindigt, ongeacht de reden of juridische grondslag van die beëindiging, zullen partijen hun relatie afwikkelen zoals in dit artikel is bepaald.

7.2. de stichting zal na beëindiging van deze licentieovereenkomst de verkoop van licenties en prints met de beelden van de fotograaf staken

7.3. De stichting zal de lopende verkopen (administratief) afhandelen en de daaruit vloeiende inkomsten volgens de voorwaarden van dit contract aan de fotograaf rapporteren en het verschuldigde betalen.

7.4. de stichting zal klanten of belangstellende die interesse hebben in de beelden van de fotograaf na beëindiging van deze licentieovereenkomst doorsturen naar de fotograaf of door de fotograaf aangewezen agent.

8. toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
8.1. op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2. alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de stichting ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.


Aldus is overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

Deze cookietekst kan aangepast worden in het beheergedeelte. Voor het goed functioneren van deze website zijn alleen functionele cookies nodig. Er worden geen tracking cookies gebruikt.

Download Zip-bestand

Een ogenblik geduld alsjeblieft, je zipbestand wordt nu aangemaakt.


Je beelden worden klaargezet. Je ontvangt een e-mail met een link waarmee je het zip-bestand kunt downloaden. Dit proces kan een paar minuten in beslag nemen.

Er is een fout opgetreden. Je zip-bestand kon niet worden gegenereerd.