Contract

Stichting 1000 foto’s
Kazerneplein 39
2023 GL  Haarlem

OVEREENKOMST

de ondergetekenden:

(bedrijfs)naam: Stichting 1000 foto’s
naam vertegenwoordiger bedrijf: ……………………………………………………….
straatnaam en huisnummer: Kazerneplein 39
postcode: 2023 GL
plaats: Haarlem
KvK-nummer: 68018584

hierna te noemen: “stichting”

en

(bedrijfs)naam: ……………………………………………………….
vertegenwoordigd door: ……………………………………………………….
adresgegevens: ……………………………………………………….
postcode: ……………………………………………………….
plaats: ……………………………………………………….
KvK-nummer: ……………………………………………………….

hierna te noemen: “fotograaf”

hierna gezamenlijk ook aangeduid met “partijen”

nemen het volgende in aanmerking:

A. dat de Stichting 1000 foto’s een stichting zonder winstoogmerk is, gericht op het bewaren van een digitale representatieve selectie uit het archief samen met een biografie van een fotograaf waarin zijn of haar carrière wordt getoond.

B. dat de fotograaf een professionele beroepspraktijk heeft of heeft gehad.

C. dat de fotograaf de auteursrechthebbende is van de door hem of haar aangeleverde beelden.

D. dat partijen de tussen hen bestaande (rechts)verhoudingen als volgt nader wensen te regelen.

1. onderwerp overeenkomst

1.1.
De fotograaf levert aan de stichting een representatieve selectie van zijn of haar oeuvre van maximaal 1000 beelden. Van elk jaar dat de fotograaf actief was een evenredig aantal beelden. Bv: indien de fotograaf veertig (40) jaar actief is geweest vijfentwintig (25) beelden van ieder jaar.

1.2.
De fotograaf geeft hierbij toestemming aan de stichting om, gedurende de looptijd van deze overeenkomst conform de in deze overeenkomst opgenomen voorwaarden, de beelden op te slaan in haar beeldbank en voor publicatie op de website van de stichting te gebruiken.

1.3.
De fotograaf stelt de digitale beelden voor onbepaalde tijd aan de stichting ter beschikking.

1.4.
De fotograaf geeft hierbij toestemming voor publicatie van de beelden in publicaties en andere uitingen die het publiek over de stichting informeren.

1.5.
De fotograaf kan na opname van de representatieve selectie in de beeldbank van de stichting, deze zonder voorafgaande toestemming van de stichting niet wijzigen.

1.6.
Er is geen sprake van exclusiviteit ten gunste van de stichting. De fotograaf is vrij om de beelden naar eigen inzicht aan derden aan te bieden, te verkopen etc. De selectie met bijbehorende informatie dient voor de stichting onder de voorwaarden van dit contract beschikbaar te blijven.

1.7.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf is het stichting niet toegestaan om de beelden aan subdistributeurs of agenten aan te bieden, beschikbaar te stellen of te verkopen aan andere commerciële partijen zoals wederverkopers.

2. verplichtingen fotograaf

2.1.
De fotograaf zal zich inspannen om:
a. de aangeboden selectie van zorgvuldige beschrijvingen en trefwoorden te voorzien.
b. de biografie waarheidsgetrouw te schrijven zonder overdrijvingen en onjuiste beweringen.
c. de beelden conform de aangegeven specificaties aan te leveren.
d. zo snel en adequaat mogelijk te antwoorden op vragen van de stichting.
e. daar waar van toepassing: ondersteunende documenten leveren als model-releases, propertyreleases en andere benodigde toestemming om het werk te kunnen openbaren op de website en de beeldbank van de stichting.

3. verplichtingen stichting

3.1. De stichting zal:
a. de beelden met aanvullende informatie geleverd door de fotograaf als trefwoorden en beschrijvingen opnemen in de beeldbank.
b. waar mogelijk, maar zeker in de eigen uitingen altijd de naam van de fotograaf bij zijn of haar werk vermelden en derden daar toe te verplichten.
c. de beelden niet verwijderen zonder vooraf de fotograaf daarvan in kennis te stellen en indien gewenst de beelden met de bijbehorende informatie als beschrijvingen en biografie aan de fotograaf doen toekomen.
d. indien er aanvullende informatie over de beelden beschikbaar komt, zal de stichting na verificatie van die informatie deze aan de beelden toevoegen.
e. een deugdelijke administratie bijhouden van de gegevens van de fotograaf en het aantal beelden in haar bezit.

4. duur en beëindiging van de overeenkomst

4.1.
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd

4.2.
Beëindiging van deze overeenkomst kan, onverminderd andere rechten die partijen op grond van deze overeenkomst of de wet toekomen, slechts plaatsvinden als er zwaarwegende argumenten zijn, gezien het permanente en geschiedkundige karakter van de stichting, met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) maanden. Opzegging kan slechts door middel van een aangetekende brief plaatsvinden.

4.3.
De fotograaf is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien zich zonder instemming van de fotograaf een verandering voordoet bij de stichting zoals een wijziging van activiteiten, zeggenschap, of een andere wijziging die van invloed is op het karakter van de stichting.

4.4.
De overeenkomst kan door de stichting met onmiddellijke ingang worden ontbonden indien de fotograaf toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de in deze overeenkomst genoemde plichten.

5. Kosten

5.1.
De fotograaf betaalt aan de stichting het bedrag van tweehonderd en vijftig (250) euro voor opname in de beeldbank/website.

5.2.
De fotograaf betaalt jaarlijks vijfentwintig (25) euro voor onderhoud van de selectie, toevoegingen etc.


6. intellectueel eigendom
Niets uit deze overeenkomst kan worden opgevat als een overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht. Het intellectueel eigendom of de auteursrechten ten aanzien van de door de fotograaf geleverde beelden, verstrekte biografie of bijbehorende gegevens blijft te allen tijde eigendom van de fotograaf. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

7. gevolgen beëindiging van de overeenkomst

7.1.
Indien de overeenkomst tussen partijen eindigt, ongeacht de reden of juridische grondslag van die beëindiging, zullen partijen hun relatie afwikkelen zoals in dit artikel is bepaald.

7.2.
De stichting zal op verzoek van de fotograaf de digitale beelden met bijbehorende bijschriften, trefwoorden en de biografie digitaal aan de fotograaf leveren.

7.3.
De stichting zal alle beelden en informatie over de fotograaf verwijderen uit haar beeldbank en website.

8. toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

8.1.
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2.
Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de stichting ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

Aldus is overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

Deze cookietekst kan aangepast worden in het beheergedeelte. Voor het goed functioneren van deze website zijn alleen functionele cookies nodig. Er worden geen tracking cookies gebruikt.

Download Zip-bestand

Een ogenblik geduld alsjeblieft, je zipbestand wordt nu aangemaakt.


Je beelden worden klaargezet. Je ontvangt een e-mail met een link waarmee je het zip-bestand kunt downloaden. Dit proces kan een paar minuten in beslag nemen.

Er is een fout opgetreden. Je zip-bestand kon niet worden gegenereerd.